"www.bonpar.com" İnternet Sitesi Kullanım Koşulları
Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. SİTE’den herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve SİTE’yi uygun amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz tüm koşulların tarafınızca şartsız ve koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Aşağıda ve ukarıda belirtilen şartları kabul etmemeniz durumunda SİTE'yi kullanmamanızı rica ederiz.
1. Taraflar
Sözleşmenin bir tarafında www.bonpar.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Bonpar Pazarlama ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “Bonpar” olarak anılacaktır) diğer tarafından www.bonpar.com internet sitesine üye olan internet kullanıcı ("Üye") yer almaktadır.
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Bonpar'ın sahip olduğu internet sitesi www.bonpar.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
a. Üye SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
b. SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Bonpar'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
c. Üye, Bonpar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Bonpar'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Bonpar'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
d. Üye, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
e. SİTE’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Bonpar’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bonpar'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
f. Bonpar, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye SiTE’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bonpar'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
g. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
h. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bonpar'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın yargı mercilerine intikal ettirilmesi halinde, Bonpar'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
i. Bonpar'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini iptal etme/dondurma hakkı mevcuttur. Böyle bir durumda Bonpar üyeye gerekçe göstermek zorunda değildir. Üye işbu hususu, peşinen kabul eder. Bu durumda, Bonpar'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
j. SİTE’nin içeriği Bonpar'ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
k. Bonpar, kullanıcıların kendisine SİTE üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.
l. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve SİTE’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Bonpar, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Bonpar, üyenin SİTE üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
m. Bonpar, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bonpar'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Bonpar ve Bonpar web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
n. Bonpar SİTE’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
o. Bonpar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Bonpar SİTE’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
p. Bonpar, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
r. Taraflar, Bonpar'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’ya uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
s. Bonpar, satışını yaptığı ürünlerin vadedilen görev ve işlevlerini eksiksiz yerine getirmeleri konusunda herhangi bir sorumluluk sahibi değildir. Tüm sorumluluk Bonpar'ın satışını yaptığı ürünlerin üreticisi olan firma ve markalarda olup, Bonpar sadece pazarlama görevini üstlenmektedir. Üye şayet satın aldığı ürün sebebi veya ilgisi ile maddi manevi herhangi bir zarara uğrar ise, söz konusu ürünü üreten firmanın durumdan sorumlu ve muhatap olduğunu, garanti yükümlülüğünün de üreticide olduğunu koşulsuz ve süresiz olarak kabul eder.
ş. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bonpar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bonpar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
t. Fikri Ve Sinai Haklar: SİTE içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi SİTE olup, Kullanıcı ve ÜYE sitede bulunan hizmetleri, izin verildiği kadarıyla sadece görüntüleme hakkına sahiptir.. ÜYE, SİTE’ye ait eser niteliğindeki içerikleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkına sahip değildir. ÜYE, SİTE’de bulunan hiçbir içeriği kopyalamayacağını, kişisel yararlanma haricinde çoğaltmayacağını, yaymayacağını, ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına ve yararlanmasına sunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
u. Garanti Vermeme: İşbu Sözleşme Maddesi Uygulanabilir Kanunun İzin Verdiği Azami Ölçüde Geçerli Olacaktır. Firma Tarafından Sunulan Hizmetler “Olduğu Gibi” Ve “Mümkün Olduğu” Temelde Sunulmakta Ve Pazarlanabilirlik, Belirli Bir Amaca Uygunluk Veya İhlal Etmeme Konusunda Tüm Zımni Garantiler De Dâhil Olmak Üzere Hizmetler Veya Uygulama İle İlgili Olarak (Bunlarda Yer Alan Tüm Bilgiler Dâhil) Sarih Veya Zımni, Kanuni Veya Başka Bir Nitelikte Hiçbir Garantide Bulunmamaktadır.
ü. İhtilafların Çözümü: İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul(Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
v. Yürürlük: Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. www.bonpar.com'u ziyaret ederek garanti ve iade koşullarını kabul etmiş sayılmaktasınız.

y. Üye, ürün iadesi durumunda, şayet satın almış olduğu ürün ücretsiz kargo niteliğinde ve kampanyası dahilinde değil ise, kargo ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini, yalnızca satın aldığı ve iade etmek istediği ürünün kendi tutarının iade edileceğini, kargo tutarı karşılığı meblanın ise Bonpar'da kalacağını koşulsuz ve süresiz olarak kabul eder.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR